mnbn.net
当前位置:首页 >> mAtlAB 程序改错题 >>

mAtlAB 程序改错题

clearQ = 300; L = 4; H = 10;A = [1 0 -1 0;0 0 0 8*L;0 8*L 0 0;H -4*L 0 0];B = [0;8*L*Q;8*L*Q;-3*L*Q];X = (A/B')';disp(' RAX RAY RBX RBY');disp(X); RAX RAY RBX RBY -0.0000 -0.0006 0.0016 -0.0008

程序改为: X =[0 1 2 3]; N = length(X); for k = 1:N Y(k)= 0; for n = 1:N Y(k,n)=X(n)*exp(-2*pi/N) + Y(k); end end

如果没有上限不用定义为无穷大的,默认就是没有上限,调用linprog时不要写即可 w(:,i)=linprog(f,A,b,Aeq,beq,LB); 希望对你能有所帮助。

如果没有上限不用定义为无穷大的,默认就是没有上限,调用linprog时不要写即可 w(:,i)=linprog(f,A,b,Aeq,beq,LB);

第一个 seriesLen = input('How many values do you want to display?'); fibSeries(1)=1;%设定数列的初始值 fibSeries(2)=1; for i = 3:1:seriesLen fibSeries(i) = fibSeries(i-1)+fibSeries(i-2); end disp(fibSeries) 第二个 word = input('...

如果发现比较及时,也许还有的救:看一下文件夹中同名但扩展名为asv的文件,那个是保存文件时的自动备份。但如果修改保存过好几次,那就没有办法了。

clear all k=600; m=65; x(2)=110; x(1)=2.0944*pi/180;%%x(1)要计算它的三角函数值,转化为弧度 I=1:360;%%I的取值应该是角度吧,那把范围扩大 h=75; I1=I*pi/180;%%i换成别的变量,避免和虚数的i混淆 %% r=atan(m/(2*h)); V=k-m/2-x(2)*cos(x(...

给你挑了半天,你的程序写的有问题, betae(i)=,C(i); theta(i) beta(i);都是定值,不知道这些数你是从哪里的到这个方程解出来,但是我我要给你说:问题就出在这里,看看是不是数的单位有问题,还是这些数的求解有问题1

程序不全,freqz_m(b,a);是自编函数

其他错误都改过来了,但是有一句不知道你是什么意思?你自己再修改一下,估计就可以了! T=1; k=[0.1 0.2 0.5 0.8 1.0 2.4]; t=linspace(0,20,200); num=1; den=conv([1,0],[T,1]); for jj=1:6 %%%%%%%%%%%%%%%%%%% %s1=tf(num*k(jj(,den) %%%%%%%...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mnbn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com